VĂN BẢN LUẬT

Số/Ký Hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Tải về
02/2012/TT-BXD 12/6/2012 Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tải về
01/2012/TT-BXD 8/5/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Tải về
126/QĐ-BCĐTL 14/2/2012 Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 14/02/2012 của Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng” về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”. Tải về
03/2012/QĐ-TTg 16/1/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chínhn phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.    Tải về
1299/QĐ-UBND 14/2/2012 Quyết định 1299/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh nhiệm cấp phép xây dựng trên các tuyến, trục đường phố chính trong thành phố Quy Nhơn Tải về
20/2012/QĐ-UBND 22/06/2012 Quyết định 20/2012/QĐ0UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Tải về
09/2012/QĐ-TTg 10/2/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số viagra belgique sans ordonnance 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Tải về
02/2012/TT-BXD 16/02/2012 Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tải về
282/SXD-QHKT 17/4/2012 Công văn 282/SXD-QHKT ngày 17/4/2012 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. Tải về