KHU KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ TRẠM QUAN SÁT THIÊN VĂN PHỔ THÔNG, HẠNG MỤC: KHU THIẾU NHI

      Ngày 4/01/2022. Khởi công xây dựng công trình: Khu Khám phá Khoa học & Trạm Quan sát Thiên văn phổ thông. Hạng mục: Khu Thiếu nhi;

      Đơn vị Tư vấn THIẾT KẾ: LIÊN DANH SMS-BIDESCO (Liên danh Công ty StudioMilou Singapore Pte Ltd và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bình Định);

      Đơn vị Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng: LIÊN DANH Cty TNHH Kiểu Việt và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bình Định (KV-BIDESCO).

Các tin khác