LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, dân dụng và công nghiệp. Khảo sát điạ hình, điạ chất, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá, nền móng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp. Thiết kế và lập dự toán các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp điện từ 35KV.
- Tư vấn giám sát thi công, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, dự toán. Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, quản lý dự án, xây lắp, thiết bị các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp điện từ 35KV. Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân sự cố các công trình dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị. Kiểm định công trình xây dựng.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị vừa và nhỏ. Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện từ 35 KV. Trang trí nội ngoại thất. Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông. 

Các tin khác